Historie sboru

Foto zakladatelů JSDH Mutěnice

Založení

Založení hasičského sboru v Mutěnicích nebylo jednoduchou záležitostí. První výzva občanům k založení hasičského sboru se datuje r. 1882, druhá výzva byla učiněna v r. 1886 a teprve v r. 1892, za starostování p. Petra Prčíka byl hasičský sbor zřízen. Stanovy Sboru byly představenstvem obce projednány a schváleny dne 13. března 1892, a tudíž je tento den také dnem vzniku Dobrovolného hasičského sboru v Mutěnicích. Na tomto místě je třeba uvést jména těch, kteří se o zřízení DHS nejvíce zasloužili:
p. Jan Konečný, rolník Mutěnice č. 160, nar. 1856
p. František Štěpánek, mistr, nar. 1833
p. Matěj Klíma, učitel, nar. 1865
p. František Jarošek, nar. 1853.

Za obecní představenstvo stanovy podepsali tito představitelé:
p. Petr Prčík, starosta obce,
p. Jan Konečný, radní,
p. František Vaculík, radní,
p. Petr Trávník, člen obecního výboru,
p. Matěj Koliba, člen obecního výboru.

Po schválení stanov dne 1. července 1892 pod č. 22 157 byla ihned svolána první valná hromada, která zvolila výbor DHS v Mutěnicích.
Sbor měl 41 členů a za předsedu byl zvolen pan František Štěpánek a prvním velitelem se stal pan Josef Trávník.
V tomto období neměl DHS žádné finanční prostředky, ani výstroj ani výzbroj, k zásahům u požárů používal starou obecní stříkačku.
Přesto sbor ještě v témže roce zasahoval u pěti požárů.
Po těchto úspěšných záchranářských činnostech byla práce hasičského sboru plně doceněna a sbor získal na svou stranu pochybovače i odpůrce myšlenky hasičského sboru.

Aby sbor získal finanční prostředky na nákup výstroje, byly podány žádosti o poskytnutí financí pojišťovnám, ale také předním a movitým občanům v obci a okolí.
Jakých výsledků v této záležitosti bylo dosaženo, se neví, ale 10. května 1893 se sbor účastnil hašení požáru čtyř obytných stavení
krytých slámou vybaven novými stejnokroji a hasičskou výzbrojí.
Důležitým datem je 12. květen 1893, kdy byla zakoupena nová stříkačka za cenu 915 zlatých, „která sama vodu nasává 1 tlačí“.
Tato byla dne 3. července posvěcena a odevzdána svému účelu.
Sbor v tomto období vyvíjel velmi dobrou činnost. Měl 41 členů, proběhlo 14 cvičení, 6 schůzí výboru a 28. října také Župní sjezd.
Na valné hromadě konané začátkem r. 1895 byl zvolen velitelem sboru p. Jan Konečný a starostou sboru zůstává p. František Štěpánek.
Sbor čítal 37 členů činných, 15 přispívajících a jeden čestný člen.

V roce 1896 bylo na valné hromadě a následně výborové schůzi sjednáno zřízení vlastní hasičské pojišťovny a Invalidního fondu, z něhož byly vypláceny podpory členům, eventuálně pozůstalým. Do sboru byli přijímáni noví členové, ale také někteří odcházeli nebo byli vylučováni z kázeňských důvodů. Disciplína v kolektivu utužovala jejich spolupráci. Rovněž bohaté návštěvy okolních sborů i vzdálenějších svědčí o vysoké aktivitě DHS.

Rok 1897 byl pro sbor význačný tím, že jeho člen p. Matěj Klíma byl zvolen župním jednatelem, v této funkci setrval do r. 1900, kdy byl zvolen župním přehlížitelem.

V roce 1898 byl zvolen velitelem DHS p. Josef Dudek. Sbor byl organizačně rozdělen na dvě oddělení, kdy každé oddělení mělo dvě čety po osmi až deseti mužích. Toto rozdělení umožňovalo speciální výcvik jednotlivým četám dle vydaného cvičebního řádu. Tento rok poznamenaly Mutěnice zhoubné požáry a lidé si práci hasičů pochvalovali.

V roce 1900 na výroční valné hromadě byl znovu zvolen předsedou DHS p. František Štěpánek, za velitele p. Josef Dudek. Na této schůzi byl přečten dopis obecního zastupitelstva, který žádá o oznámení volby velitele SDH a vyhrazuje si právo schválení. 1. července 1900 začala vyvíjet činnost vlastní Hasičská pojišťovna, její zastupitelství bylo svěřeno starostovi obce p. Petru Prčíkovi.

Rok 1902 se stále potýká s nedostatkem peněz. Výbor DHS zamítl návrh na nákup 100 m hadic, p. Josef Trávník však je ochoten podepsat směnku na obnos 180 korun, pakliže obec dá tento obnos do rozpočtu. V tomto roce se začíná hovořit o výstavbě hasičského skladiště. Žádost o přidělení stavební parcely byla obecním úřadem kladně vyřízena a ta byla knihovně přepsána.

V r. 1903. Další významnou událostí byla nabídka p. dr. Keprta, obvodního lékaře v Mutěnicích o vycvičení některých členů v poskytování první pomoci. V roce 1903 se sbor zúčastnil hašení velkého požáru v Dubňanech, kde požár, podporován silným větrem, zničil 47 domů, 12 stodol, 44 chlévů a 23 kůlny. Většina těchto objektů byla pokryta slámou, celkem byly nasazeny 3 stříkačky a 360 m hadic.

Rok 1904 probíhá ve znamení mnoha požárů, takže SDH má stále více starostí.

V roce 1905 jedná DHS o pojištění požární přípřeže. Bylo usneseno pojistit jeden pár koní na 600 korun u Hasičské pojišťovny. Rovněž občané začali využívat tuto pojišťovnu a pojistili dalších 10 stavení v obci.

V roce 1908 byla znovu otevřena otázka výstavby hasičského skladiště „naproti panského dvora“. Po dlouhých tahanicích s obecním představenstvem a dalšími úřady bylo dne 3. října zemským výborem nařízeno, aby obec zahájila stavbu a tuto také financovala. Její rozpočet činil 3500,- K. Nakonec obec uhradila 1000,- K a DHS 2550,- K. Ovšem nejpodstatnější je, že slavnostní valná hromada dne 3. července 1909 se konala již v nové schůzové místnosti hasičského skladiště.

Valná hromada v r. 1911 navrhuje, aby byl u DHS zřízen odbor dorostu. Také bylo upraveno okolí hasičského skladiště, prostor byl oplocen, vznikla zahrada, která byla v roce 1912 osázena ovocnými stromy. Tím byla prakticky daná výzva i ostatním občanům k vysazování ovocných, ale i okrasných stromků v celé obci. Hasiči byli v tomto konání příkladem. V roce 1913 byl vyznamenán stříbrným záslužným křížem p. František Štěpánek. Vyznamenání mu bylo uděleno za dlouholetou činnost a službu. Jeho úsilí o dobrou činnost a pověst SDH v Mutěnicích je znát na každé stránce zápisů kronik i památníků. Po zavraždění následníka trůnu Františka Ferdinanda v Sarajevu je 28. července 1914 vyhlášena mobilizace a řada členů odchází do armády. Tím je velmi omezena činnost DHS. Předseda sboru žádá zbývající členy, kteří zůstali ještě doma, aby kdykoliv bylo třeba, přispěchali pomoci. Současně je vyzváno i ostatní obyvatelstvo ke spolupráci. 20 členů DHS bylo povoláno k vojsku a 7 se z války již nevrátilo.

V letech 1914 - 1918 probíhala krutá 1. světová válka a lidé si nějak začali na válečné útrapy zvykat. Pomalu se začal vracet život do spolkových činností, včetně DHS. Práce ve sboru se ujali mladí, scházeli se nejen k výcviku a školení, ale dokonce sehráli i několik divadelních představení. Pravidelná činnost sboru byla obnovena již 30. června 1918. V tuto dobu byl velitelem pan František Zdařil, který informoval na schůzi, že má k dispozici 17 mladých a 4 starší členy. Činnost sboru se nadále rozvíjela a členská základna v únoru 1920 čítala již 56 členů činných, 3 přispívající a jednoho čestného člena. V roce 1921 se do sboru přihlásilo 10 děvčat, což bylo na tehdejší dobu velice revoluční, neboť členství ve sborech bylo záležitostí pouze mužů. V roce 1922 byl jednatel sboru p. František Vaculík zvolen za starostu hasičské Masarykovy župy. Tato skutečnost svědčí o vysokém standardu hasičského sboru.

V roce 1923 je podán návrh na zhotovení praporu, který by měl být používán při různých slavnostních příležitostech. V tomto roce nebyl v Mutěnicích ani jeden požár.

V roce 1924 vyvíjel sbor bohatou osvětovou činnost pro své členy i širokou veřejnost. Přispěl i obvodní lékař p. dr. Chludil přednáškou na téma Význam Čs. červeného kříže. Rovněž sborová knihovna byla houfně navštěvována. V roce 1926 stojí za zmínku uzavření úrazového pojištění činných členů u Hasičské pojišťovny, která hradí v případě úrazu při požáru s následkem úmrtí 10 000 Kč a v případě invalidity 15 000 Kč za každého člena. Bylo pojištěno 50 členů. V tomto roce byla provedena i oprava stříkačky. Z dochovaných památníků se dozvídáme, že oslava 35. výročí založení SDH v Mutěnicích byla velkolepá. Uskutečnila se 5. června 1927 za účasti sborů z okolí, ale i ze vzdálenějších míst. Program byl pestrý: slavnostní mše svatá pod širým nebem, poté proslov p. Františka Vaculíka, zahájení slavnostní valné hromady, předání diplomů zasloužilým hasičům, společný oběd, poplachové cvičení a na cvičišti pod Bůdama prostná muži, skupiny dorost, prostná dorost, skupiny muži, trojice muži se ženami a po cvičení volná zábava. V tomto roce se také rozšířila činnost Hasičské pojišťovny, bylo pojištěno 190 objektů v celkové hodnotě 1 492 663,- Kč a členská základna sboru se rozrostla o 6 nových členů. V roce 1929 se poprvé objevuje návrh na zakoupení dvoukolové motorové stříkačky. V září byla tato zakoupena i s navijákem na 400 m hadic v hodnotě 51 tisíc korun a sbor se zadlužil u kontribučního fondu v Hodoníně. Rovněž v roce 1930 byla činnost SDH velice bohatá. Nové vybavení motorovou stříkačkou obohatilo činnost celého sboru. Z této doby stojí za zmínku, že ústředí hasičstva vydávalo nové členské legitimace, které po okolkování sloužily jako průkazky na slevu jízdného na železnici o 33%. Ze zprávy samaritánské družiny je uvedeno, že v roce 1930 bylo členy ošetřeno 21 případů lehčích zranění a 9 případů zranění těžkých. V obci sbor pořádal rovněž několik tanečních zábav, výletů a ples a čistý výnos z těchto akcí umožnil snížit dluh, který sbor měl. Oslavy 40. výročí založení sboru byly stanoveny na 28. srpna 1932, celou akci však narušil požár, který vypukl v 10:30, takže hasiči se předvedli v plné výzbroji a výstroji. V tomto roce se podařilo snížit dluh za stříkačku o 4 tisíce a teprve v roce 1936, po dlouhých jednáních, přebírá směnkový dluh na svá bedra obecní úřad. Rok 1934 byl plně poznamenán světovou krizí, členové si nemohli splnit ani základní povinnost zaplacení členského příspěvku v hodnotě 5 Kč. Přesto žil sbor dál a plnil své úkoly, likvidoval 8 požárů a samaritánská skupina poskytla 57 ošetření.

V roce 1937 byl zvolen předsedou sboru p. František Vaculík. Rok 1939 je význačný tím, že se uskutečnily dvě valné hromady. Bylo nutno projednat nové vzorové stanovy dle vzoru okupačních úřadů. Jako delegát do Okresní hasičské jednoty byl jednomyslně zvolen p. Josef Brablc, jenž zanedlouho umírá, a v roce 1940 jej ve funkci nahradil p. Jan Holešínský. V roce 1940 zasahoval sboru 5 požárů. Měl velké problémy s německými úřady, hlavně pokud se týká přídělů benzínu a olejů pro motorovou stříkačku, ale i problém s nápisem hasičské zbrojnice v německém jazyce na budově. Po celou dobu okupace se rovněž nepodařilo zhotovit vlajku německé branné moci, dle svědků pro nedostatek látky.

V roce 1942 by měl SDH oslavovat 50. výročí svého trvání. V Evropě však zuří 2. světová válka a na oslavy není ani pomyšlení. Jsou zakázána veřejná vystoupení a sbor je nucen cvičit a připravovat se pro válečné podmínky. Tato situace negativně působí na členstvo, Navíc přichází z ministerstva vnitra rozkaz, kterým bylo uloženo předat všechen majetek SHD v hodnotě 58 060,- Kč do správy obce.

Rok 1943 probíhá ve znamení 2. světové války. Sbor má 40 členů a zdolává v tomto roce 3 požáry v obci. V roce 1944 se zúčastnilo valné hromady 29 členů. U příležitosti 52. výročí činnosti ve sboru p. Františka Vaculíka, obdržel p. František čestné uznání od OHJ, ale i okolních sborů. Po skončení války v roce 1945 došlo k částečné změně ve výboru sboru, kdy velitel Jan Holešínský je jmenován okresním velitelem. A v únoru 1946 odstupuje pro vysoký věk ze své funkce předsedy p. František Vaculík a na jeho místo je zvolen jeho syn František Vaculík ml.

Rok 1947 má také své význačné momenty. Sbor byl požádán, aby provedl přednášku na základní a mateřské škole o škodlivosti her dětí se zápalkami. Sbor se dále živě zajímá o práci s dorostem, který je současně veden a pro hasičstvo vychováván. Rok 1948 se nese v duchu politických změn a různých nařízení. V březnu odstupuje z funkce předsedy p. František Vaculík ml. a na jeho místo je zvolen p. Kliment Kratochvíl st. V září umírá čestný předseda sboru p. František Vaculík a v témže roce také p. Ludvík Svoboda, dlouholetý četař samaritánské družiny sboru. Valná hromada v roce 1949 se konala 6. února. Sbor měl 39 členů, 12 členek, 11 členů dorostu a 36 přispívajících členů. V březnu 1949 se plní velký sen a sbor se stává majitelem motorového vozidla HORCH za pořizovací cenu 150 tisíc. V roce 1950 je kladen větší důraz na předcházení požárům, tedy prevenci. Československý svaz hasičstva byl vyhlášen dobrovolnou organizací celostátního významu, byly také vytýčeny úkoly pro práci hasičstva v rámci Národní fronty. Samaritní služba SDH přechází pod ČSČK (Československý červený kříž). Dne 21. 5. 1950 kanovník Čermák, jako zástupce brněnského biskupa, vysvětil sboru slavnostní prapor, který věnoval sboru místní občan p. František Havlík a jeho žena Emilie.

V roce 1952 se začala projevovat určitá dvojkolejnost ve sboru, a to ve smyslu sbor hasičů jako společenská organizace a veřejný požární sbor jako výkonná jednotka národního výboru. Situaci a problematiku se snaží vyřešit velitel sboru p. František Brablc. V tomto roce se sbor zapojuje do budovatelské pomoci v obci, bylo přistoupeno k budování podzemních nádrží na požární vodu. Historický význam pro celý vývoj požární ochrany mělo vydání zákona č. 62/1950. Revolučnost zákona byla zejména v tom, že péče o požární ochranu byla uložena přímo národním výborům a dobrovolní hasiči se stali výkonnými orgány národních výborů. Sbory se stávají pomocníky při výchově občanů k dodržování zásad požární ochrany. Nový zákon také uspokojivě řešil úhradu nákladů spojených s výkonem požární ochrany ze státních prostředků, tak byly odstraněny finanční překážky v budování požární bezpečnosti a zaručoval hasičským organizacím výstroj a výzbroj, ale i moderní požární techniku ze státních prostředků. Začátkem roku 1953 došlo k přejmenování celé organizace na Československý svaz požární ochrany a členům se začalo říkat požárníci. V roce 1956 začala přestavba hasičské zbrojnice, a to svépomocnou akcí, na které bylo odpracováno 180 hodin.

V roce 1957 dle dostupných záznamů začala místní jednota ČSPO systematicky pracovat na preventivních prohlídkách. Z tohoto roku se dochovala i přihláška družstev mužů do soutěže. Požární družstvo č. 1 tvořili tito členové: Koubek Kliment, Mráka Karel, Jašek Štěpán ml., Vozatár Alois, Jarošek Josef, Partika František, Šupa Petr, Hikš Josef, Konečný Jindřich. Družstvo č. 2: Šimon Jan, Forman Milan, Trávník František, Turzík Bohuš, Lunda Ludvík, Bognár Josef, Prčík Josef, Kříž Karel, Šimon Václav. MJ-ČSPO pracovala nadále i na všech úkolech, hlavně na dostavbě požární zbrojnice a podzemní nádrže. Ze záznamů se též dovídáme, že v roce 1958 pracoval a hlídkoval oddíl mladých požárníků po dobu žní kolem železniční tratě směrem na Čejč a odpracoval tak 420 hodin. Mladí požárníci uhasili celkem II vznikajících požárů. Na návrh výboru MJ-ČSPO bylo těmto MP uděleno poděkování OVČSPO. Posílením pro požární jednotku bylo též přidělení vozidla T 805, valník z vojenských záloh. Nutno dodat, že dosavadní vozidlo typu *HORCH* již dávno dosloužilo.

Z 60. let se zachovalo málo písemných materiálů o Činnosti naší organizace, snad někde leží a neví se o nich, Přesto víme z ústního podání pamětníků, že místní jednotka ČSPO žila plnohodnotným životem, starala se o své členy a věnovala jejich odbornému růstu patřičnou důležitost. Svědčí o tom zachované přihlášky do soutěží, účast na nich a řada diplomů a uznání. Jednotka se starala o růst členské základny, a to hlavně mladé členy a členky, školní mládež nevyjímaje. Starší členové a funkcionáři odcházeli na zasloužený odpočinek a na jejich místa nastupovali noví členové. Do funkce předsedy byl zvolen p. Josef Jarošek, který tuto funkci vykonával až do roku 1978. O odborném růstu členů svědčí velké množství absolventů kurzů PO v Bílých Poličanech všech oborů - velitelských, preventistů, organizačních. V letech 1968 - 70 absolvoval dvouletou dálkovou školu PO Cyril Trávník, který zastával funkci velitele sboru do roku 1976. Jenom nesprávné rozhodnutí státních orgánů zapříčinilo, že p. Trávník tuto funkci opustil. Rovněž dochovaný plán činnosti základní organizace na r. 1975 dokladuje dobrou činnost: 100 brigádnických hodin v zemědělství, 100 hodin na akci „„Z“ v obci, 200 hodin na údržbu zbrojnice a jejího zařízení, 50 hodin na vodní zdroje, preventivní prohlídky, praktické výcviky, 4 námětová cvičení, příprava a zapojení 2 družstev do soutěží. Po dobrých výsledcích činnosti došlo k rčitému útlumu celé organizace nebo spíše její větší části. V roce 1976 se zdálo, že základní organizace v Mutěnicích zanikne, ale zdravé jádro se zachovalo a po 2 letech stagnace se znovu probouzí k dalšímu čilému životu. Je pravdou, že někteří členové vystoupili a rozhořčeně poukazovali na křivdu, která se jim stala, ale přesto několik věrných zůstalo a tito znovu po získání nových mladých členů rozvíjejí činnost. Do čela organizace jako předseda nastupuje p. Vladimír Bortlík a funkci velitele přijal p. Josef Hercog. Vydatně jim pomáhali starší členové věrní myšlence hasičstva p. František Brablc, p. Josef Jarošek, p. Petr Brablc a další. Růstem členské základny přibývá do základní organizace stále více odborníků, takže se Mutěnice dočkaly vybavení, jaké jim právem náleželo již velmi dávno a o které dlouhá léta marně naši předchůdci usilovali.

V roce 1984 byla PO přidělena cisternová automobilová stříkačka CAS 25 RTH, přenosná motorová stříkačka PPS-12 a další vybavení odpovídají potřebám obce a jejímu protipožárnímu zabezpečení. Toto vybavení podnítilo stávající členy k ještě větší aktivitě, o čemž svědčí účast na soutěžích a závodech, a to jak požádaných svazem PO, tak i účastí na soutěžích pořádaných základními organizacemi SPO. Jedna taková soutěž pořádaná ZOSPO-Velká Polom ve Slezsku dala v roce 1985 podnět k navázání družebních styků se základní organizací SPO-Dolní Lhota ve Slezsku. Tato neformální družba je udržována do dnešních dnů.

V období 80. let 20 st. žila ZO-SPO Mutěnice bohatým životem. Především byly plněny základní prvky činnosti, a to jak na úseku represe, výcviku a školení členů VPS, tak na úseku prevence při kontrolách obytných domů a provozoven. Velká aktivita byla věnována výchově mládeže na školách. Za jednu z velmi dobrých aktivit lze označit uspořádání pohárové soutěže „O putovní pohár MNV Mutěnice“. Přes první rozpačité začátky tato soutěž dostává význam, ale a to je hlavní, je zařazena do celookresních akcí s dostatečnou účastí jednotek. Na tomto místě je potřeba zmínit se o práci žen PO v Mutěnicích. Ženy se sporadicky objevovaly jako členky v celé stoleté historii, pracovaly především jako členky oddílu samarity, teprve v posledních letech, a to od r. 1984 zaznamenáváme družstvo žen na úseku represe. Družstva žen se zúčastňovala soutěží požárních jednotek jak svazových, tak i ukázkových cvičení. V součastné době tvoří ženy nedílnou součást požárního sboru, osvědčují se jako funkcionářky. V roce 1985 se uskutečnila v Mutěnicích okrsková soutěž jednotek PO v požárním sportu. Rovněž Účast členů VPS na dalších soutěžích dokladují čilý život celé organizace. Rovněž v následujících letech je činnost ZO SPO velmi rozmanitá. Je samozřejmé, že se střídali ve funkcích jednotliví členové od předsedy ZO, velitele VPS, ale i dalších funkcionářů. Důležité však je, že změny ve funkcích činnost ZO neoslabovaly, ale vedly k dalšímu zlepšení na úseku organizátorské práce. Léta ubíhala a přiblížil se rok 1992, který byl rokem 100. výročí založení hasičského sboru v Mutěnicích. Výbor se rozhodl toto výročí připomenout jak členům, tak široké veřejnosti. Oslava se uskutečnila za velké účasti sborů z okolí, které předvedly svoji současnou 1 historickou techniku, vyprošťování z vozidla a další akce. A tak nám léta utíkají a načínáme další stovku v existenci SDH Mutěnice. Integrovaný záchranný systém vznikl jako potřeba každodenní spolupráce hasičů, zdravotníků, policie a dalších složek při řešení mimořádných událostí (požárů, havárií, dopravních nehod, atd.). Jelikož nedílnou složkou tohoto systému jsou také Sbory dobrovolných hasičů, začal se v roce 1994 v Mutěnicích budovat automatizovaný systém ULTRASAC pro rychlé vyhlašování poplachů. Siréna byla přemístěna z budovy obecního úřadu na hasičskou zbrojnici. Byl vybudován stožár na anténu, ale nakonec v rámci změny územního poplachového plánu bylo od tohoto upuštěno. V říjnu roku 1994 ve spolupráci s obecním úřadem byly zahájeny práce na přístavbě hasičské zbrojnice.

V roce 1995 jsme oslavili 10 let spolupráce s SDH Dolní Lhota. V roce 1996 se finišovalo s přístavbou hasičské zbrojnice. Na její stavbě se zúčastnila většina členů SDH a další občané. Za všechny jmenujme alespoň Václava Ištvánka, Petra Kramáře a starostu sboru pana Miroslava Válka, kteří organizovali stavební práce na této přístavbě. Slavnostní otevření nových prostor se uskutečnilo 21. září 1996, tedy necelé dva roky od zahájení a jen dodejme, že tato stavba byla financována z prostředků obce Mutěnice. Během programu na hřišti u školy byly předvedeny ukázky zásahů v podání družstva mladších a starších žáků a také profesionálního sboru hasičů z Hodonína. Byla zde k vidění současná i historická technika a v prostorách hasičské zbrojnice výstava dobových fotografií, uniforem a hasicího zařízení. Oslav se účastnili zástupci obce, OV HČSM, zástupci družebního sboru z Dolní Lhoty a další hosté. Slavnosti byly ukončeny večerní taneční zábavou.

V roce 1997 měl SDH 44 členů. Výjezdní jednotka byla vybavena novým plovoucím kalovým čerpadlem, novými vysílačkami a také dýchacími přístroji, kvůli kterým museli členové družstva na lékařské prohlídky a na školení. Během léta se uskutečnil dětský tábor pro naše mladé hasiče a také družební zájezd s SDH Dolní Lhota. Konalo se několik soutěží, např. Plamen 97, 7. ročník soutěže O putovní pohár obce Mutěnice a další. V roce 1998 se pokračovalo v budování a modernizaci hasičské zbrojníce. V garáži se dělala nová betonová podlaha, ale hlavně se vyměnila vrata, která byla ve špatném stavu a netěsnila. Jejich výměna stála obec cca 180 tisíc. V lednu roku 1999 se konala ustavující schůze nového výboru SDH Mutěnice a to v následujícím složení: Rostislav Konečný — starosta, Válek Miroslav — náměstek starosty, Rostislav Kramář — velitel výjezdové jednotky, Martin Chmelař — jednatel, Pavel Kramář — strojník, Radek Malík — hospodář, Miroslav Šeďa — referent MTZ, Jiřina Chmelařová — referent mládeže, Marta Šupová, Martina Šupová, Anežka Bortlíková, Václav Hanák a Z. Konečný. Na soutěži v Havířově žáci vybojovali 1. místo a stali se Mistry republiky. Výjezdová jednotka se zúčastnila 5 požárů a jednoho tematického cvičení. Hořelo např. na skládce TKO, hospoda Bašta v Dubňanech a sláma ve statku.

V roce 2000 proběhly dílčí změny ve výboru SDH. Jednatelem se stala Hana Konečná a strojníkem Aleš Čepil. Byly zakoupeny nové přilby pro výjezdovou jednotku. Jednotka se zúčastnila dvou požárů a jednoho prověřovacího cvičení, které proběhlo v bývalém vojenském prostoru za účasti vojenských záchranných složek. V roce 2001 byla výjezdová jednotka povolána k 6 požárům, z nichž jeden byl následně vyhodnocen jako planý, a zúčastnila se prověřovacího cvičení. Za všechny jmenujme alespoň požár rodinného domu v Čejči, kdy našim hasičům přišel osobně poděkovat starosta obce Čejč. Probíhaly brigády jako čištění kanalizace, tradiční sběr železa, úklid okolí skládky TKO a další. V roce 2002 v garáži v hasičce přibyly věšáky na zásahovou výstroj pro každého jednotlivého člena jednotky. Zlepšila se tak ustrojenost u zásahů, a tudíž 1 bezpečnost a ochrana hasičů a to také díky tomu, že byly zakoupeny zásahové kabáty — cca 8000 Kč za kus. Hasiči se zůčastnili 6 výjezdů — 4 požáry a2 technické pomoci a také celookresního cvičení záchranných jednotek v Naftě v Lužicích, kde měli možnost s1 vyzkoušet dýchací techniku a své znalosti, dovednosti a spolupráci při zásahu velkého rozsahu.

V roce 2003 jsme vyjížděli k zásahům celkem devětkrát. Za zmínku stojí zejména požár rodinného domu, z nějž po zásahu zůstalo jen obvodové zdivo, ale podařilo se ochránit sousední rodinný dům. Ve zbrojnici byl instalovaný nový sušák na hadice a proběhla brigáda na opravu střechy. Rok 2004 byl významným pro náš družební SDH Dolní Lhota, jenž oslavil své 110. výročí založení. Samozřejmě, že jsme u této slavnostní příležitosti nemohli chybět.

V roce 2005 naše jednotka vyjela k 3 požárům a zúčastnila se dvou prověřovacích cvičení. V roce 2006 proběhlo celkem 7 výjezdů, z toho 4 požáry a 3 technické pomoci, a to hlavně v souvislosti s lokálními záplavami v obcích Rohatec, Mikulčice a Hodonín. 15. května se konalo tematické cvičení výjezdové jednotky v ZŠ v Mutěnicích. Cvičný požár vznikl v nové přístavbě školy ve druhém patře. Jednotka se chopila svého úkolu. Musela se evakuovat škola, kromě dvou tříd, které byly „uvězněny“ ohněm. Vypnout plyn a elektriku a za pomoci dýchacích přístrojů požár zlikvidovat a všechny zúčastněné zachránit. A to se jim podařilo bezezbytku. V únoru 2007 byly provedeny nové volby do výboru SDH. Starostkou byla zvolena J. Chmelařová, náměstkem M. Válek, jednatelem V. Ištvánek ml., velitelem R. Kramář, strojníkem P. Kratochvíla a dále P. Forch, M. Krupica, M. Hanáková, J. Blažková, J. Chmelař, P. Pinkava, R. Konečný st. a R. Konečný ml. Rok 2007 byl pro celý hasičský sbor významným rokem. Z prostředků Jihomoravského kraje nám přidělena dotace ve výši 600 tisíc korun na koupi hasičské cisterny. Od SDH Žarošice jsme zakoupili CAS 25L 101K, kterou máme do současnosti. Její slavnostní předání zástupci obce se uskutečnilo 22. dubna 2007. Stará cisterna, zbavená majáků a bílých pruhů se prodala za 10 tisíc korun. V srpnu se naši členové aktivně účastnili při povodních na Hodonínsku. Stavěli protipovodňové hráze ve Veselí nad Moravou v části Milokošť a po vyhlášení poplachu zasahovali také v Moravském Písku. Naše organizace nejenže se stará o výchovu mladých hasičů, ale také se ráda a často podílí na akcích, které jsou pořádány pro děti a mládež. V roce 2008 uspořádala například Den otevřených dveří, kde hlavními hosty byly děti z mateřské školky. Spolupracujeme také s Dětským domovem v Hodoníně. Děti pravidelně navštěvujeme, ať už je tou příležitosti Dne dětí či Mikuláše, a ony se zase zúčastňují akcí, které pořádáme u nás v obci. V hasičské zbrojnici byly vybudovány nové elektrické rozvody, protože ty původní byly již v kritickém stavu. Při té příležitosti se také zbudovala nová přípojka a odběrné místo vody přímo ve zbrojnici. Celá tato akce si vyžádala cca 80 tisíc korun. Do vybavení zásahové jednotky přibyla motorová pila a další nářadí, na které jsme získali dotaci ve výši 30 tisíc korun. Zásahy: 8 požárů, 1 únik nebezpečných látek a 5 technických pomocí. Jeden z požárů vypukl v areálu firmy Lignum — závod na zpracování dřeva. Tento zásah trval 12 hodin.

V roce 2009 byla vedle hasičské zbrojnice umístěna socha Svatého Floriána — patrona všech hasičů. Tuto sochu vyrobil náš člen František Valda, za což mu patří velký dík. Její slavnostní posvěcení za účasti zástupců obce, OSH Hodonín, tisku a dechové hudby se konalo 3. května 2009. Jednotka zasahovala u 14 požárů, 7 technických pomocí a také u jedné železniční nehody.

V roce 2010 jsme zvelebovali okolí hasičské zbrojnice i zbrojnice samotné. Vybudovala se zámková dlažba, nový plot a plastová okna v garáži. Do vybavení přibyl tolik potřebný počítač a nový nábytek do kanceláře. Pro členy a širokou veřejnost jsme poprvé uspořádali akci „Pálení čarodějnic“ na hájence u Obory. Nutno podotknout, že mohutná účast veřejnosti zaskočila i nás, takže na občerstvení se čekalo déle než je zdrávo, ale celkově byla akce hodnocena kladně. Jednotka vyjela k 6 požárům a 12 technickým pomocem, z nichž většina byla v souvislosti se zimním přívalem sněhu, odstraňování spadlých stromů apod. Rok 2010 jsme zakončili v hasičské zbrojnici při Silvestru v maskách.

roce 2011 dostala hasičská zbrojnice novou střechu, dodělaly se štítové zdi a zateplily se. V dubnu jsme opět uspořádali veřejnou akci „Pálení čarodějnic“ s vepřovými hody a taneční zábavou. Poučení z předchozího roku zřídili jsme tentokrát více „občerstvovacích stanovišť“. Účast byla hojná a vše proběhlo bez problémů. Nedlouho po té, v červnu, proběhl na hájence Den dětí, který jsme připravili ve spolupráci s občanským sdružením Sedmikráska. Výtěžek této akce byl věnován dětskému domovu v Hodoníně. Na 4. prosince byla svolána mimořádná valná hromada, která měla za úkol zvolit nový výbor SDH Mutěnice, jelikož několik členů původního výboru již ve sboru nepracovalo. Výjezdová jednotka vyjížděla k 9 požárům, 2 technickým pomocem a 1 taktickému cvičení, které proběhlo v nemocnici TGM v Hodoníně. Jednalo se o evakuaci pacientů. Z větších požárů uvedu alespoň požár v obci Čejč, kde hořely sklady místního družstva a hospodářská budova přilehlého rodinného domu. A je tu rok 2012 a hned 1. ledna první výjezd. V Lindičkách hoří dřevěná chatka. Jelikož je v objektu plynová bomba, vyžaduje zásah velkou opatrnost. Dřevěný domek sice lehl popelem, ale jinak vše dobře dopadlo a nikdo nebyl zraněn. 10. ledna proběhla výroční schůze a po této schůzi byla do hasičské zbrojnice dopravena naše Kača — Tatra 805 z roku 1957. Členové se rozhodli, že ji zrenovují a uvedou znovu do provozu. V tomto okamžiku, v únoru 2012, je auto rozebráno téměř do šroubečku, brousí se, tmelí a natírá.

Bez Vaší pomoci to nejde

Jedním z nejdůležitějších faktů dosavadní činnosti sboru je úzký vztah a návaznost na představenstvo obce. Obec darovala pozemek kde byla postavena hasičská zbrojnice. Nákup první stříkačky, hasičského nářadí, plátna na hasičské stejnokroje a další nezbytnosti vždy zajišťovala obecní pokladna.

Železné soboty: Naši chlapi vyjedou na traktorech do dědiny, aby posbírali staré nepotřebné železné kousky, kterých se rádi zbavíte při jarním úklidu. Pokud budou tyhle věci těžké a objemné, rádi vám je odnesou z domu, nemusíte se s tím tahat. Připravené železné harampádí naši chlapi naloží a odvezou.

Děkujeme.